Les inspeccions i el manteniment duna estructura són essencials per mantenir els llindars de disseny durant el seu temps de vida. Si es vol obtenir informació qualitativa i quantitativa sobre els processos de corrosió cal implementar tècniques que requereixen personal qualificat, ja que una inspecció visual és inefectiva durant les fases primerenques del procés.

L’ús de sistemes de monitorització de la vida útil d’estructures resulta de gran interès per a ACCIONA Construcción S.A., per la qual cosa és d’interès provar diferents sensors disponibles al mercat, com és el cas del sistema Corrochip de Witeklab.

L’objectiu d’aquest estudi és que ACCIONA avaluï per a la utilització a les seves obres el sistema Corrochip de monitorització a llarg termini de la corrosió i vida útil d’estructures de formigó armat. Amb aquesta finalitat, a mitjan 2022 es va implementar una bateria d’assajos sobre formigons sotmesos a les condicions d’ambient marí a diverses zones d’exposició. Per això es va disposar del parc de demostració que ACCIONA té al Port Musel de Gijón. Aquest desenvolupament experimental es realitza en col·laboració amb el Laboratori d’Electroquímica de l’ETSE-Universitat Politècnica de València, que s’encarregarà de la realització d’assajos de caracterització del formigó i de l’assessorament científic.

L’Autoritat Portuària de Gijón (APG) assumeix la innovació com un element clau per a la millora de la competitivitat, és per això que ACCIONA té llogada una zona del moll Nord d’aquest port per fer treballs de validació i demostració de diferents projectes d’innovació .

S’ha triat un ambient marí perquè l’aigua de mar conté moltes sals dissoltes, algunes de les quals afecten la durabilitat del formigó. D’altra banda, els organismes marins (algues, mol·luscs, eriçons de mar, percebes i bacteris) poden interactuar amb les estructures de formigó; tant les algues com els mol·luscs poden ser un problema quan la superfície del formigó és porosa i poden generar una pèrdua important d’alcalinitat.

Aquest assaig experimental consta de 12 elements de formigó, on s’han embegut més de 70 sensors de diversos tipus per al control de diversos paràmetres relacionats amb la corrosió d’estructures de formigó armat. Els paràmetres més importants que es poden obtenir amb aquests sensors són:

  • icorr (µA/cm2): intensitat de corrosió, referit a la norma espanyola UNE 112072.
  • Ecorr (mV): potencial de corrosió, referit a la norma espanyola UNE 112083.
  • vcorr (µm/any): velocitat de corrosió, referit a la norma espanyola UNE 112072.
  • Temperatura (ºC).

Fabricació d’elements de formigó amb sensors Corrochip embeguts (esq.) i estació de dades i canalització de connexions (der.)

Els sensors CORROCHIP mostren la informació recopilada mitjançant una aplicació web, on es mostra la ubicació dels sensors, les descripcions de la instal·lació i les dades proporcionades pels sensors sobre l’estat de l’estructura. S’hi presenten diversos gràfics amb el potencial, intensitat i velocitat de la corrosió.

Aplicació web CORROCHIP.

La tendència actual respecte a les estratègies de monitorització de la salut estructural (de l’anglès Structural Health Monitoring o SHM) en infraestructures grans i petites va de la mà de l’interès mostrat per grans empreses com ACCIONA i el suport d’importants organismes públics com l’Autoritat Portuària de Gijón.

Aquest augment en la implantació de SHM es justifica perquè la decisió de qualsevol infraestructura pot no només causar grans costos econòmics, sinó també repercutir en el benestar dels usuaris dels actius esmentats. A més, la normativa és cada cop més rigorosa respecte a la durabilitat de les estructures, que juntament amb l’envelliment creixent de les estructures existents estan impulsant el creixement d’aquest sector.

Per tant, aquest és un altre exemple de la rellevància que el sistema CORROCHIP pot tenir per a la durabilitat de les estructures mitjançant el seguiment de processos de corrosió a llarg termini. La seva utilitat i singularitat al mercat presenta un gran avantatge en avaluar aquests fenòmens de manera precisa, simple i contínua, permetent estratègies de manteniment preventives.