El sistema innovador CORROCHIP de Witeklab permet detectar i avaluar els processos de corrosió a l’acer embegut en formigó. Gràcies a Corrochip és possible fer un seguiment de l’estructura a llarg termini i poder anticipar-se als problemes d’integritat estructural.

Mitjançant l’ús de sensors sense fil embeguts a l’estructura, Corrochip avalua l’estat de l’armadura, envia i processa les dades al núvol i visualitza els paràmetres de forma gràfica. L’equip tècnic de Witeklab realitza informes periòdics amb les dades recopilades i també ofereix assessorament sobre la interpretació dels informes esmentats i l’adopció de mesures de reparació i/o reforç.

El gran avantatge d’aquest mètode és l’accés remot a dades en temps real sobre l’estat de l’estructura i la progressió de la corrosió amb un alt grau de fiabilitat. Per tant, és una eina que elimina la necessitat de realitzar intervencions in situ, aconseguint estalvis significatius en tasques de manteniment.

En anar embeguts a la zona de recobriment del formigó, els sensors Corrochip presenten una estabilitat i durabilitat úniques al mercat, fet que permet una monitorització continuada, segura i precisa de la corrosió del formigó armat. Els sensors estan dissenyats per poder ser emprats tant en estructures noves com preexistents, per a aquest darrer cas n’hi ha prou amb una intervenció mínima perquè el sistema quedi integrat.

El sistema innovador CORROCHIP de Witeklab permite detectar y evaluar los procesos de corrosión en el acero embebido en hormigón. Gracias a Corrochip es posible realizar un seguimiento de la estructura a largo plazo y poder anticiparse a los problemas de integridad estructural.

Mediante el uso de sensores inalámbricos embebidos en la estructura, Corrochip evalúa el estado de la armadura, envía y procesa los datos en la nube y visualiza los parámetros de forma gráfica. El equipo técnico de Witeklab realiza informes periódicos con los datos recopilados y también ofrece asesoramiento sobre la interpretación de dichos informes y la adopción de medidas de reparación y/o refuerzo.

La gran ventaja de este método es el acceso remoto a datos en tiempo real sobre el estado de la estructura y la progresión de la corrosión con un alto grado de fiabilidad. Por lo tanto es una herramienta que elimina la necesidad de realizar intervenciones in situ, logrando ahorros significativos en tareas de mantenimiento.

Al ir embebidos en la zona de recubrimiento del hormigón, los sensores Corrochip presentan una estabilidad y durabilidad únicas en el mercado, hecho que permite una monitorización continuada, segura y precisa de la corrosión del hormigón armado. Los sensores están diseñados para poder ser empleados tanto en estructuras nuevas como preexistentes, para este último caso basta con una intervención mínima para que el sistema quede integrado.