RockChip

Monitorització activa de pantalles i barreres dinàmiques en talussos, ancoratges i moviments de terres
Descarregar presentacióDEMANAR INFORMACIÓ

ROCKCHIP és un sistema autònom de telemetria que detecta canvis en els sistemes de protecció de talussos i proporciona dades de forma automatitzada sobre l’estat de l’element monitoritzat, la seva integritat i la evolució de les tensions a les quals està sotmès.

A diferència d’altres sistemes d’inspecció a distància, ROCKCHIP empra sensors autònoms i un eficient sistema de connectivitat mixta, per registrar paràmetres en camp, transmetre’ls a el servidor en el núvol i presentar les dades en temps real mitjançant una plataforma web.

sensor

Sistema autònom amb sensors integrats en el sistema de protecció

sensor

Monitorització en remot i en temps real

mapa topográfico

Adaptació a tot tipus de configuracions i a terrenys complicats

seguridad

Seguretat proactiva: detecció de canvis i anticipació a problemes d'integritat

zonas de difícil acesso

Soluciona la inspecció dels sistemes de protecció en zones de difícil accés

ahorro

Reducció de costos en vigilància i inspeccions presencials

Principals aplicacions de Rockchip

Integrat en els sistemes de protecció de talussos, ROCKCHIP informa de manera automatitzada sobre la integritat, l’estat de l’element i l’evolució de les tensions a què està sotmès. Les seves principals aplicacions són:

P

Detecció de trencaments d’ancoratges.

P

Detecció de caigudes de pedres o moviments bruscs.

P

Monitorització d’elongacions de l’ordre del mil·límetre de barreres, pantalles o malles de protecció.

P

Detecció dels esforços en tensors d’elements tensionals.

Treballs de desplegament de Rockchip en un sistema de protecció de talussos instal·lat per Tratamiento, Acondicionamiento de Laderas y Obras, S.A. (TALIO), a la vora d’una carretera a la província de Tarragona.

Instalación de sensor para monitorización de la corrosión en un proyecto realizado por Acciona.

Versatilitat i fiabilitat

El sistema de detecció de ROCKCHIP és altament flexible i s’adapta a tota mena de configuracions i orografies, gràcies a la interconnexió dels elements mitjançant senyal ràdio.

ROCKCHIP proporciona informació a minut sobre l’estat dels talussos, envia alertes i ofereix paràmetres rellevants per poder anticipar problemes en els sistemes de protecció.

Gràcies a la seva fiabilitat, el sistema de detecció de ROCKCHIP pot substituir o complementar a les inspeccions visuals i constitueix un recurs altament útil per a la inspecció en zones de difícil accés.

Integrable en les estructures de protecció de talussos

SISTEMES D’ESTABILITZACIÓ I PROTECCIÓ DE TALUSOS:
  • Malles reforçades
  • Malles de triple torsió
  • Xarxa de cable
  • Xarxes d’anells
SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA DESPRENIMENTS:
  • Barreres dinàmiques

El Sistema de Detecció de ROCKCHIP

Monitorització i vigilància mitjançant sensors integrats

El sistema de detecció de ROCKCHIP es basa en la monitorització mitjançant elements sensors, que s’integren en l’element de protecció del talús, i en el desplegament d’un sistema de comunicació que transmet les dades registrades pels sensors mitjançant xarxa ràdio de llarg abast, fins al servidor central en el núvol.

Un cop implementat el sistema de detecció en camp, ROCKCHIP proporciona en temps real la informació necessària per avaluar a distància l’estat del sistema de protecció i permet observar esdeveniments puntuals que es registrin en el mateix.

Amb el sistema autònom de monitorització de ROCKCHIP, el talús passa de ser un element passiu a ser un element actiu.

Les claus de sistema de detecció de ROCKCHIP

sensor

Sensors de diferents tipologies: moviment, desplaçament, esforços

comunicaciones radio

Connectivitat mitjançant xarxa ràdio de llarg abast i ultra-baix consum

energia solar

Sistema d'alimentació amb recàrrega per panells solars de llarga durada

sensor

Ajust remot de llindars de detecció per als sensors

Sensòrica avançada de diversa tipologia per a un desplegament òptim

El sistema de detecció de ROCKCHIP pot incloure sensors de diferents tipologies, per detectar moviments, desplaçaments o esforços. Això permet dissenyar la configuració més adequada per cobrir les necessitats en cada cas particular en funció de la tipologia del talús, de sistema de protecció a monitoritzar i del tipus de canvis a detectar.

Els sensors de ROCKCHIP es desenvolupen en el nostre propi Laboratori de Sensòrica Avançada. Tots ells permeten la modificació dels llindars de detecció a distància, mitjançant SMS, de manera individualitzada.

Connectivitat mitjançant xarxa ràdio i dades

La transmissió dels paràmetres registrats pels sensors ROCKCHIP es soluciona mitjançant el desplegament d’una xarxa ràdio de llarg abast i ultra-baix consum, la finalitat és dotar el sistema de la connectivitat necessària i enviar la informació al servidor central en el núvol, mitjançant connexió de dades GSM / GPRS / 3G / 4G.

L’alimentació dels equips de comunicacions es realitza mitjançant panells solars de llarga durada.

Miembros del equipo técnico de Witeklab y la UPV supervisando el proyecto piloto de Corrochip

Connectivitat garantida en qualsevol entorn

El sistema de detecció de Rockchip posseeix una gran capacitat d’adaptació a tota mena de configuracions i a terrenys complicats. És possible configurar el sistema de comunicació de forma centralitzada o distribuïda, en funció dels requeriments específics, determinant la distribució òptima d’elements sensors i el sistema de comunicació més indicat per dotar el sistema de la connectivitat necessària entre els seus elements.

Sistema centralitzat

UnUn equip de ràdio central rep les mesures dels sistemes sensors i els empaqueta per ser transmesos al servidor en el núvol.

Sistema distribuït

Es crea una xarxa en la qual cada un dels sensors realitza de pont o repetidor de les senyals dels altres sensors, dirigint els senyals cap a un canal central o Gateway, que realitza la transmissió al servidor.

Presentació de la informació

Rockchip inclou una webapp per a la visualització en temps real de les dades transmeses pels sistemes de detecció i per a la gestió remota d’aquests.

Instalación de sensor para monitorización de la corrosión en un proyecto realizado por Acciona.

Prestacions de la webapp Rockchip

P

Visualització en el mapa dels sistemes de protecció actius i de cada element de monitoratge.

P

Accés a mesures i estat dels sensors i altres elements de sistema de detecció.

P

Configuració de perfils d’usuari amb diferents nivells d’accés.

P

Configuració d’alarmes amb enviament via SMS i / o correu electrònic. Integrable mitjançant API en altres plataformes.

P

Generació i descàrrega d’informes.

Rockchip | Monitorización activa en remoto de sistemas de protección de taludes y contra desprendimientos

Informeu-vos sobre les possibilitats d’aplicació de Rockchip en el vostre projecte.